top of page

Prywatność i pliki cookie

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.   Administratorem danych osobowych ujawnionych i przetwarzanych jest Ewa Jaros prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  Astanga Yoga Studio Ewa Jaros z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 4 tel.509 441 628, e-mail:_astanga@astanga.pl

2.   Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem Umowy tj. na podstawie prawnej wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych).

3.   Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług, którym Szkoła zleciła usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub podwykonawcom. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej ze Szkołą i tylko zgodnie z jej poleceniem.

4.   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.   Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji Umowy. W przypadku niepodania danych osobowych będzie skutkowało to brakiem realizacji Umowy.

6.   Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji Umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem Umowy, maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia świadczenia ostatniej usługi na rzecz Pani/Pana.

7.   Szkoła przetwarza: imię, nazwisko, adres, PESEL, numer paszportu w przypadku cudzoziemców, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail(opcjonalnie): dane firmy,

8.   Szkoła, w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Szkoły tj. na podstawie o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych, do których należą:

1.   zapewnienie bezpieczeństwa w Szkole (przy wykorzystaniu monitoringu),

2.   dochodzenie lub obrona roszczeń lub praw Szkoła;

3.   wypełnienie zobowiązań prawnych, w tym wiążących Szkołę nakazów władz i sądów.

przetwarza: imię, nazwisko, adres, PESEL, numer paszportu w przypadku cudzoziemców, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail(opcjonalnie): dane firmy, dane audiowizualne.

9.   W stosunku do Uczestników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych:

1)  Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody tj. na podstawie prawnej wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych.

2)  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3)  Dane osobowe są przechowywane do czasu cofnięcia zgody, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia jej udzielenia. Cofnięcie zgody należy przesłać na adres astanga@astanga.pl

bottom of page