top of page

Regulamin

Skrócony regulamin

 1. Korzystanie z zajęć jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

 2. Karnety wystawione przez Astanga Yoga Studio liczą się w czasookresach 30-dniowych od dnia zakupu. Wykluczając karnet 60-dniowy i 90-dniowy

 3. System nie przedłuża karnetu o dni świąteczne, zajęcia odwołane, ani w dniach kiedy szkoła jest nieczynna.

 4. Nie ma możliwości przedłużenia ważności, zawieszenia, przekazania karnetu lub odrobienia zajęć – w momencie upływu terminu karnet traci ważność i nie ma możliwości zwrotu kosztów jego nabycia.

 5. Termin ważności karnetu można sprawdzić w sekcji „Moje karnety” na stronie panel.astanga.pl po rejestracji lub zalogowaniu się.

 6. Rezerwacja na zajęcia jest wymagana na większość zajęć – wg. informacji w grafiku.

 7. Opłata za zgubiony kluczyk do szatni wynosi 35 złotych.

 8. Za pozostawione w AYS maty oraz rzeczy osobiste szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 9. W trakcie trwania warsztatów AYS zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie.

 10.    AYS zastrzega sobie prawo do modyfikacji rozkładu zajęć.

Na część zajęć obowiązuje rezerwacja:

2 godzinę przed startem zajęć – wg. grafiku

Na zajęcia weekendowe – do godz. 18:00 dnia poprzedniego.

Rezerwacja w 3 krokach:

– zaloguj się na panel.astanga.pl

– kup karnet

– wybierz zajęcia w harmonogramie i kliknij „zapisz się”

 

Zajęcia odbywają się, jeśli zbierze się minimalna liczba osób – jeśli nie zbierze się grupa otrzymasz mail z powiadomieniem, a rezerwacja jest do wykorzystania na kolejne zajęcia.

Aby móc dokonywać rezerwacji konieczny jest aktywny karnet.

Dokonanie rezerwacji i nie pojawienie się na zajęciach zatwierdzane jest jako wykorzystane wejście.

 

Klient spoza systemu AYS (karty beneficjenckie) chcąc mieć dostęp do systemu rezerwacji online i gwarancję miejsca deponuje zadatek na opłatę manipulacyjną – płatną gotówką na miejscu.

Jeśli w międzyczasie klient rezerwował miejsce i nie pojawił na zajęciach – potrącamy z opłaty manipulacyjnej równowartość zajęć.

Kursy jogi dla początkujących (dedykowany i zamknięty cykl zajęć) są pełnopłatne – spoza oferty systemów beneficjenckich

Zasady dotyczące opłaty manipulacyjnej:

 1. Zadatek na opłatę manipulacyjną wnosimy gotówką, przed zajęciami.

 2. Opłata manipulacyjna obowiązuje 30 dni.

 3. W razie nieobecności na zajęciach zarezerwowanych, pobierana jest z Opłaty manipulacyjnej wartość jednorazowego wejścia.

 4. Opłata manipulacyjna jest rodzajem karnetu, który trzeba co miesiąc aktywować – aby przedłużyć jej ważność należy zgłosić na recepcji –  osobiście, rezerwując zajęcia lub w nich uczestnicząc. Czas na przedłużenie wynosi 14 dni od daty zakończenia ważności opłaty (ważność do wglądu po zalogowaniu na panel.astanga.pl). Po przekroczeniu tego czasu opłata przepada. Aby kontynuować korzystanie z zajęć należy wnieść nową opłatę.

 5. Zwrot opłaty manipulacyjnej jest możliwy do 14 dni po zakończeniu ważności opłaty manipulacyjnej na podstawie dowodu wpłaty KP.  Po tym terminie, opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi – jest przeznaczana na opłacenie czasokresu braku aktywności (udziału w zajęciach).

 6. Odbiór opłaty manipulacyjnej w momencie rezygnacji z kontynuowania zajęć, możliwy jest przy wcześniejszej informacji wysłanej mailem min. 24h przed planowanym odbiorem i otrzymaniu maila zwrotnego ze wskazanym terminem możliwości odbioru.

 7. Klient jest zobowiązany do minimalnej obecności na zajęciach (4 x miesiącu) – rezerwacji i skorzystania z 4 zajęć w trakcie 30-dniowej ważności karnetu/przedłużenia karnetu.

 8. Przedłużanie opłaty manipulacyjnej odbywa się wyłącznie poprzez dokonanie rezerwacji na 4 zajęcia w trakcie 30 dniowego okresu ważności opłaty (zgłaszanej na recepcji studio osobiście)

 9. Za każdą niewykorzystaną rezerwację z opłaty manipulacyjnej pobierany jest ekwiwalent jednorazowego wejścia

 10. Za anulowanie minimalnej ilości rezerwacji pobierany jest ekwiwalent pieniężny z opłaty manipulacyjnej.

 11. Istnieje możliwość zawieszenia karnetu beneficjenckiego po 1 roku stałego uczestnictwa, na max. 1 miesiąc – nieobecności nie będą naliczane, nie będzie pobierana kwota z opłaty manipulacyjnej.

Szczegóły korzystania z kart beneficjenckich.

REGULAMIN ZAJĘĆ ASTANGA JOGA STUDIO

Osoba korzystająca z usług szkoły jogi Ashtanga (dalej: Uczestnik), zawiera Umowę na korzystanie z usług oferowanych w ramach szkoły jogi (dalej „Umowa”) z Ewę Jaros prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Astanga Yoga Studio Ewa Jaros, NIP: 6571134518, REGON: 141165200, ul. Gałczyńskiego 4, 00-662 Warszawa.

DEFINICJE

Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie:

1)  Szkoła– Ewa Jaros, z którą Członek Klubu zawiera Umowę

2)  Uczestnik – osoba korzystająca z usług oferowanych przez Szkołę na podstawie Umowy;

3)  Strefa Klienta – strefa dostępna dla klienta po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony https://astanga.pl/ umożliwiająca dostęp do wszelkich informacji na temat Umowy;

4)  Dzień płatności – za dzień płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Szkoły

5)  Karnety – wszystkie karnety z oferty Szkoły

6)  Umowa – umowa o umożliwienie korzystania z usług Szkoły w zakresie uczestnictwa w wybranych wyłącznie przez Uczestników zajęciach zawarta na zasadach wybranego Karnetu;

CZŁONKOSTWO

1.   Status Uczestnika uzyskuje się po spełnieniu poniższych warunków:

1)    zakupu Karnetu (poprzez stronę astanga.pl lub bezpośrednio w Szkole);

2)    Potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem;

3)    W przypadku umów zawieranych za pośrednictwem portalu astanga.pl – po upływie terminu na odstąpienie przez Uczestnika od Umowy, chyba że złożył wcześniej w Szkole w formie pisemnej oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.   Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez Szkołę po łącznym spełnieniu warunków wskazanych w ust. 1

3.   W razie powstania zaległości z tytułu opłat z Umowy, Szkoła może uniemożliwić udział w zajęciach Szkoły, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście, pisemnie lub poprzez Strefę Klienta. Uczestnik zostanie również poinformowany o istniejącej zaległości oraz możliwości uregulowania płatności w terminie 14 dni.

4.   Zakończenie Umowy następuje:

1)    z upływem czasu na jaki została zawarta Umowa;

2)    w momencie zakończenia kursu na który została zawarta Umowa;

3)    w momencie wykorzystania wszystkich obecności objętych Umową;

4)    w przypadku Umów z płatnościami cyklicznymi z chwilą braku uiszczenia opłaty członkowskiej za kolejny okres, na zasadach opisanych w ust. 2. W przypadku zakończenia Umowy z takich przyczyn Uczestnik zapłaci Szkole kwotę w wysokości 60% sumy opłat należnych proporcjonalnie za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca okresu na jaki Umowa została zawarta;

5)    Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych, niepoprawnych danych personalnych oraz kontaktowych

6)    Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieprawidłowego zachowania Uczestnika, naruszającego niniejszy Regulamin.

7)    Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku uiszczenia wynagrodzenia z tytułu Umowy w terminie,

8)    Odstąpienia przez Uczestnika od Umowy zawartej za pośrednictwem portalu astanga.pl

5.   Uczestnikiem może zostać osoba nieposiadająca przeciwwskazań lekarskich, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych,

6.   W ramach Umowy Uczestnik jest uprawniony do korzystania z zajęć wskazanych w grafiku zajęć zgodnie z Karnetem, jaki został wykupiony.

 

PŁATNOŚCI

1.   Uczestnik może uiszczać należności z tytułu Umowy:

1)  W Szkole gotówką

2)  Na rachunek bankowy Szkoły

3)  Za pośrednictwem Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dotyczy wyłącznie Umów zawieranych poprzez witrynę internetową Szkoły).

2.   Wszelkie Umowy są płatne w całości z góry przy zawarciu Umowy.

ZAWARCIE UMOWY

1.   Zawarcie Umowy za pośrednictwem sieci Internet (jest traktowane jako zawarcie umowy na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

KORZYSTANIE ZE SZKOŁY

1.       Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Szkoły w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

2.       Uczestnik zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Szkoły, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Szkoły;

3.       Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Szkoły. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania ze Szkoły innym Uczestnikom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Szkoły, pomimo uwag ze strony personelu Szkoły, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych członków Szkoły, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć;

4.       Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie Szkoły jest zabronione. Uczestnicy będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczani na teren Szkoły.

5.       Filmowanie i fotografowanie w celach komercyjnych bez zgody Szkoły na terenie Szkoły jest zabronione.

6.       Uczestnik, ze względów higienicznych zobowiązany jest do posiadania i używania osobistego ręcznika na terenie Szkoły.

7.       Uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest do przygotowania miejsca do ćwiczeń tak aby ćwiczenia mogły odbywać się w sposób bezpieczny dla niego i otoczenia oraz sprawdzić czy nie ma innych przeszkód uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.

8.       Szkoła oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na terenie Szkoły wynikłe z:

1)  nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Uczestników lub

2)  niestosowania się do poleceń instruktora, lub

3)  postępowaniu wbrew zaleceniom lekarza.

9.       Uczestnik jest zobowiązany do pozostawienia rzeczy w szafkach do tego przeznaczonych. Szafki należy zabezpieczyć kłódkę uniemożliwiającą jej otwarcie. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Szkoły, w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

10.    Szafki w Szkole są opróżniane i oczyszczane codziennie 30 minut po zakończeniu ostatnich zajęć w Szkole. Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Szkoły i mogą zostać odebrane w Szkole w terminie 3 dni od dnia zdeponowania. 

11.    Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas przebywania w Szkole, w czasie którego szafki powinny być zamknięte. Uczestnik po zakończeniu zajęć opuszczając Szkolę jest zobowiązany do zabrania ze sobą rzeczy z szafek.

12.    W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obsługa Szkoły ma prawo do arbitrażowego podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania Szkoły.

13.    Zabrania się prowadzenia na terenie Szkoły jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej.

REKLAMACJE

1.   Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej z Umową poprzez:

1)      Przesłanie jej w formie pisemnej na adres Szkoły,

2)      Przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej astanga@astanga.pl

2.   Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Umowy, niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3.   Uczestnik obowiązany jest w reklamacji do wskazania swojego imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych (adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej) umożliwiających udzielenie odpowiedzi na reklamację.

4.   Szkoła udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

INNE POSTANOWIENIA

1.       Szkoła wskazuje, iż na terenie Szkoły i w trakcie zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby autopromocji Szkoły. W każdym przypadku zdjęcia te będą wykonywane grupowo oraz w sposób utrudniający możliwość identyfikacji osób utrwalonych na tych zdjęciach. Każdy z Uczestników niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w ramach takich zdjęć na potrzeby autopromocji Szkoły na stronie internetowej Szkoły lub w portalach społecznościowych. W przypadku możliwości rozpoznania twarzy Uczestnika na zdjęciu, Szkoła zobowiązuje się bezzwłocznie usunąć takie zdjęcie ze strony internetowej i portali społecznościowych na których zostało ono umieszczone przez Szkołę, po otrzymaniu od Uczestnika, którego twarz widoczna jest na zdjęciu wiadomości na adres poczty elektronicznej astanga@astanga.pl

2.       Szkoła ma prawo zmienić, usuwać treści i funkcje udostępnione na portalach w tym w Strefie Klienta i udostępniać nowe treści i funkcje lub całkowicie zamknąć portal w dowolnym momencie. Szkoła biorąc pod uwagę interesy Uczestników o każdej takiej poważniejszej zmianie, a zwłaszcza zamknięciu portalu na dłuższy okres, powiadomi Uczestników z wyprzedzeniem w odpowiedni sposób.

3.       Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Szkoły, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4.       W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania Uczestnika sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Szkoła ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5.       Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

6.       Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie stosownej informacji w Szkole, na stronie astanga.pl.

7.       Uczestnik może skontaktować się ze Szkołą poprzez:

1)  Korespondencję w formie pisemnej na adres Szkoły,

2)  Korespondencję za pomocą poczty elektroniczną na adres poczty elektronicznej astanga@astanga.pl

3)  Pod numerem telefonu 509 441 628 czynnym w godzinach otwarcia Szkoły

bottom of page